โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

director

 นาย วรรณกร วณิชชาภิวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตั้งขึ้นเมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๗ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลมะเดื่อหวาน ๓ (วัดมธุรวราราม) มีนางสาวหนูใจ ยวนานนท์ รักษาการแทนครูใหญ่และต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายเหื้อน จันทร์อินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๗๙ ต่อมาอาคารเรียนชำรุดประกอบกับตั้งอยู่ในที่ดินของวัดมธุรวราราม

พ.ศ. ๒๕๐๘ นายร่วม ศรีทองกุล ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วางโครงการจัดซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียนใหม่ ณ ปัจจุบัน เนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๗ ตารางวา และในปีงบประมาณ ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแบบ ๐๑๗ กรมสามัญศึกษาได้เพียง ๓ ห้องเรียนและชาวบ้านสมทบสร้างจนเปิดทำการสอนได้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียน ป.๑ ข ใต้ถุนสูงและอาคารอเนกประสงค์ ๑๒๐ อีก ๑ หลัง

วิสัยทัศน์

  “ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวานนักเรียนมีคุณธรรม สุขภาพอนามัยที่ดี มีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนพร้อมพัฒนานำพามวลสมาชิกสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในระดับชั้น อนุบาล 1 และประถมศึกษา ปีที่ 1-6 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์