โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 3 8 11 1
อนุบาล 3 12 9 21 1
รวมชั้นอนุบาล 24 23 47 3
ป.1 5 9 14 1
ป.2 15 11 26 1
ป.3 11 9 20 1
ป.4 11 7 18 1
ป.5 10 8 18 1
ป.6 10 7 17 1
รวมชั้นประถมศึกษา 62 51 113 6
รวมทั้งหมด 86 74 160 9