โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

10 เทคนิคสอน นักเรียน ให้ร่วมมือ จัดกลุ่ม ทำงานเป็นทีม ระหว่างเรียน

10 เทคนิคสอน นักเรียน ให้ร่วมมือ จัดกลุ่ม ทำงานเป็นทีม ระหว่างเรียน

การทำงานร่วมกันหรือเป็นกลุ่มจะสอนทักษะที่สำคัญต่างๆ ให้กับเด็กๆ รู้หรือไม่ว่านอกจากงานกลุ่มทั่วไปแล้ว ยังมี 10 เทคนิค ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน จากการ จัดกลุ่ม ได้

10 เทคนิคสอน นักเรียน จัดกลุ่ม ร่วมมือระหว่างเรียน

  1. การเล่าเรื่องปะติดปะต่อ เชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกที่มีระดับความรู้ต่างกัน สมาชิกแต่ละคนไปชั้นเรียนกับสมาชิกของอีกกลุ่มในหัวข้อที่แตกต่างกัน จากนั้นทุกคนก็กลับไปที่กลุ่มของตัวเอง สอนเพื่อน ๆ ว่าพวกเขากำลังเรียนรู้อะไรร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอื่นเพื่อประเมินพวกเขาเป็นรายบุคคล
  1. ทีม – เกม – การแข่งขัน (TGT) เป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็ก 4 คนที่มีระดับทักษะต่างกัน (ทีมต่างกัน) คือ นักเรียนที่แข็งแกร่ง 1 คน นักเรียนระดับกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อนแอ 1 คน ครูสอนบทเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยนักเรียนช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม
  1. คะแนนกลุ่ม การจัดกลุ่มแบบ TGT แต่ไม่มีการแข่งขัน โดยให้นักเรียนแต่ละคนทำข้อสอบต่างกันแล้วจึงได้คะแนนการพัฒนา คะแนนของแต่ละคน (ดีกว่าการสอบครั้งก่อน) จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคะแนนกลุ่ม และมีรางวัล
  1. ระดมสมอง เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเรียนและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิจัยและนำเสนอองค์ความรู้ การนำเนื้อหาการเรียนรู้มารวมกัน คุณสามารถทำงานตามใบงานที่กำหนดให้ ที่ทุกคนในกลุ่มรู้จักและทำงานร่วมกัน
  1. จับคู่ช่วยคิด กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในการทบทวนหรือตรวจสอบความเข้าใจ สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถ ปานกลาง และอ่อนแอ พวกเขาช่วยกันวิจัยและเตรียมตอบคำถามที่ครูจะทดสอบ ครูเรียกทีละคน กลุ่มที่สมาชิกสามารถตอบคำถามได้หลายข้อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
  1. คิดหาคำตอบด้วยกัน เป็นเทคนิคที่เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือคำถาม สมาชิกแต่ละคนจะต้องคิดหาคำตอบในเรื่องนี้ก่อน แล้วนำคำตอบมาสนทนากับเพื่อนเป็นคู่ๆ จากนั้นจึงอภิปรายคำตอบของแต่ละคู่พร้อมกัน 4 คน
  1. เสนอแนะ เป็นเทคนิคที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันได้ เมื่อครูได้รับคำถามหรือปัญหา นักเรียนคนหนึ่งทำงานเสร็จและอีกคนให้ข้อเสนอแนะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 ทั้งคู่เปลี่ยนบทบาท เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แต่ละคู่จะแลกเปลี่ยนคำตอบและตรวจสอบคำตอบของอีกคู่หนึ่ง
  1. คิดเป็นขั้นตอน รูปแบบการสอนและการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่ครูถามคำถามหรือปัญหาเพื่อให้นักเรียนตอบ
  1. แชร์ความคิด เป็นเทคนิคที่เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือคำถาม สมาชิกแต่ละคนจะต้องค้นหาคำตอบด้วยตนเองก่อน แล้วนำคำตอบมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ คำตอบของแต่ละคู่จะถูกสนทนากับผู้คนสี่คนในแต่ละครั้ง เมื่อพวกเขาแน่ใจว่าคำตอบของพวกเขาถูกหรือดีที่สุด จึงนำคำตอบมาให้เพื่อนๆ
  1. เล่าเรื่องเป็นวงกลม เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่มผลัดกันพูด โต้ตอบ บรรยาย และอธิบายด้วยการเขียน วาด และพูด ผลัดกันตามเวลาที่กำหนด สูงสุด 4 คน .

อ่านบทความดีๆจาก หน้าหลัก ขอบคุณบทความจาก โรงเรียน