โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นางสมพร วรเวทย์ชลิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t3
นางสาวคณิศร์ณิชา สมทรง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t4
นางสาวจิรภรณ์ ศรีสุวรรณ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t5
นางสาวอามีเน๊าะ เต๊ะโกะ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6
นางสาวนาฎอนงค์ บานพับ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : –

t7
นางสาวจงพิสุทธิ์ บุษบรรณ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t8
นายธเนศร์ สินภิบาล
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

t9
นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : –

t10
นางสาวกรรณธาร อินทวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t11
นางสาวสุภาภรณ์ ปลอดวงค์
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t12
นางสาวปทุมมา ฮั่นวิริยานนท์
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t13

นางธนิยา บุญญา
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ